DESCRIPCIÓ I UTILITATS DE BOLSAPIS 2020-11-03T09:14:51+00:00

BOSSA PER A LÌQUIDS “CLEAN BAG” D’UN SOL ÚS
(PER SUBSTITUIR ELS HABITUALS RECIPIENTS REUTILITZABLES)

DESCRIPCIÓ:

Bossa de plàstic, graduada segons el model, fabricada en polietilé de baixa densitat i reciclable, d´un sol ùs, preparada per a recollir liquids de tot tipus.

Disposa d’un sistema de tancament que garanteix la seguretat de no tenir pèrdues.carent d´olors i condicions de máxima asépsia.

UTILITAT PRÀCTICA:

Una de les utilitats pràctiques recomanables, entre altres usos, pot ser,la de recollir orina (per micció directa,en cap cas per a malalts sondats) i vòmits en un recipient que es pot llençar, d’un sol ús, tot oferint les màximes condicions d’asèpsia.

Fins ara, el mètode utilitzat habitualment han estat recipients reutilitzables de plàstic opac o de vidre (fet que obliga, en certs casos, a buidar l’orina en un altre recipient per observar aspecte, característiques, color, densitat, residus, etc. o per poder quantificar el seu contingut). Una vegada realitzades aquestes tasques, s’ha de procedir a una profunda neteja i desinfecció, tant de l’ampolla com del recipient de mesura.

CARACTERÍSTIQUES PER DESTACAR:

– Asèptica perquè manté els líquids en un sistema tancat.En el cas d´orina,la manté des d’el mateix moment de la seva evacuació, en aquest sistema que evita olors i vessaments.

– Si és transparent permet observar l’aspecte dels líquids, així com també la quantitat aproximada.

– Proveïda d’una etiqueta (segons model) per anotar dades quan es necessiti (tot utilitzant un bolígraf normal).

– La seva utilitat, per a un sol ús, garanteix que no es transmeteixin patalogies infeccioses. A més, dóna la tranquil·litat d’utilitzar un producte únic i exclusivament personal, tot evitant haver de procedir a una neteja meticulosa dels recipients usats habitualment i haver de ser utilitzat el mateix recipient per diverses persones.

– Per al seu buidament serà suficient obrirla per cualsevol dels costats,seguint la linia de soldadura fins arrivar a l’espai que conté el líquid.També es pot realitzar un tall en un angle de la bossa amb un instrument adequat, només utilitzat per aquesta finalitat, com pot ser unes tissores o un cúter. Així tan sols caldrà extreure el líquid i llençar la bossa en el contenidor de residus corresponent.
En casos determinats que ho aconsellin, es pot procedir a llençar la bossa amb el seu contingut en l’esmentat contenidor, per evitar la contaminació i manipulació.

– Estalvi considerable de desinfectants, detergents, temps de manipulació per al seu rentat i principalment consum d’aigua, que és un bé escàs.

– Econòmica pel seu cost reduït que amb escreix queda compensat pels estalvis anteriorment descrits, sense modificar cap tipus de pressupost.

– Ecològica perquè està fabricada amb material reciclable i incinerable si es necessari (sense produir gasos perjudicials per a l’atmosfera).
Poc volum i pes mínim (entre 3 i 10 grams.aprox.segons model).
Per no ser reutilitzable, evita que es llencin desinfectants i detergents al clavagueram.

– Estalvi considerable d’aigua.

CRITERIS D’UTILITAT PRÀCTICA I D’ASÈPSIA

Utilitat d’una per persona

Fàcil emmagatzematge de grans stoks en un mínim espai.

Fàcil de portar en qualsevol butxaca o en una bossa per a possible ús posterior, en qualsevol lloc i moment.

Sistema antiretrocés que evita que surti el líquid davant de qualsevol moviment brusc, caiguda fortuïta, etc.

ESPECIALMENT INDICADA PER A:

Persones amb problemes de miccions freqüents i imperioses que obliguen a una constant i apressada visita als serveis.

Persones amb dificultats físiques per desplaçar-se al servei en determinades situacions, operadors de grua o treballadors de la construcció que treballen a alçades considerables, conductors de maquinària d’obres, etc. Utilitzable en qualsevol espai, davant de la possibilitat de viatges (cotxe, autocar, tren, avió o vaixell), en estances sense W.C., etc.

Nens que inicien controls d’esfínters, en viatges per al seu ús a l’automòbil sense la necessitat d’aturar-se a carreteres i autopistes que desaconsellen la seva parada.

Fàcil col·locació en una altre bossa per al seu posterior abocament en qualsevol contenidor de brossa o paperera.

www.rigaplast.com

Fabricat amb llicència del titular
PATENTAT

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

– CON REFERENCIA A LA DIRECTIVA DE LA CEE 88/379,ESTE MATERIAL ESTA CLASIFICADO COMO NO PELIGROSO

– EN SU COMPOSICIÓN NO CONTIENE:COMPUESTOS DE PLOMO, MERCURIO, CADMIO O CROMO.

– ESTABLE Y QUÍMICAMENTE INERTE A TEMPERATURA AMBIENTE.

– NO ES SOLUBLE EN EL AGUA. NO ES CONTAMINANTE PARA EL AGUA

– SE DEGRADA LENTAMENTE POR LA RADIACIÓN DE RAYOS UVA SOLARES

– ES RECICLABLE UTILIZANDO LAS TECNOLOGÍAS ADECUADAS.

– SU ELIMINACIÓN DEBE EFECTUARSE DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE. EL RECICLAJE O EL DEPOSITO EN VERTEDEROS PUBLICOS Y POSTERIOR ICINERACION PUEDEN CONSIDERARSE ADECUADOS EN LA MAYORIA DE CASOS

PRODUCTOS DESPRENDIDOS EN SU COMBUSTIÓN: Dióxido de carbono y agua

MANIPULADO ADECUADAMENTE ESTE MATERIAL ES APTO PARA USO ALIMENTARIO

NO SE CONOCE QUE SE HAYAN PRODUCIDO ALERGIAS EN CONTACTO CON LA PIEL

La información facilitada se ofrece de buena fe y se basa en nuestros conocomientos reales.

No se trata de una ficha técnica para el uso del material.

Esta hoja no exime al usuario de conocer y aplicar todas las normativas pertinentes ni de tomar todas las precauciones adecuadas.

Es una simple descripción de algunas características del material.No implica una garantia de ciertas características.